Online Visibility of Corporate Social Responsibility. A CSR Website Analysis of a Sample of Spanish Meat Companies

Authors

  • Alejandra Aramayo García
  • Núria Arimany Serrat
  • Clara de Uribe-Salazar
  • Anna Sabata Aliberch

Abstract

Proactive online communication is fun­damental to corporate visibility and the success of a company’s core strategies. It creates dialogue and interaction with stakeholders, but it is not always effective. The success of a website is associated with the user experience, and particularly with usability and content. In recent years, a corporate social responsibility (CSR) stra­tegy focused on corporate sustainabili­ty has become increasingly important, and companies are improving their CSR practices. The objective of this study is to analyse and assess the web communica­tion management of CSR in a sample of Spanish meat companies by analysing significant web variables applicable to the CSR information available on their corpo­rate websites.

 

Una comunicació en línia proactiva resulta fonamental per a una visibilitat corporati­va i l’èxit de les estratègies centrals de la companyia. És cert que afavoreix el diàleg i interactua entre els diferents stakehol­ders de la companyia però, tot i així, no és sempre efectiva. L’èxit d’una website està associat a l’experiència de l’usuari i parti­cularment a la seva facilitat d’ús i contin­gut. En els últims anys, l’estratègia sobre Responsabilitat Social Corporativa (RSC), focalitzada en la sostenibilitat corporativa, ha esdevingut més i més important i les companyies estan millorant-ne les seves pràctiques. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar i avaluar la gestió de la comuni­cació RSC via web a partir d’una mostra de les companyies espanyoles del sector carni, a través de l’anàlisi de significatives varia­bles RSC contingudes a les seves webs.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Aramayo García, A., Arimany Serrat, N., Uribe-Salazar, C. de, & Sabata Aliberch, A. (2015). Online Visibility of Corporate Social Responsibility. A CSR Website Analysis of a Sample of Spanish Meat Companies. Tripodos, (37), 73–89. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/273

Most read articles by the same author(s)