Empreses publicitàries en període de crisi (2008-2015): anàlisi econòmica i financera

Authors

  • Carme Viladecans Riera
  • Núria Arimany Serrat
  • Eva Bori Camprubí
  • Anna Compte Batista

Abstract

L’aparició d’internet ha provocat canvis molt importants en tots els sectors de l’activitat econòmica. Aquest estudi pre­tén determinar quins són els efectes i les conseqüències que l’aparició d’internet ha provocat en les empreses del sector publicitari des d’un punt de vista econò­mic i financer. S’ha dut a terme una anàlisi econòmica i financera del sector publicitari a Espanya durant el període 2008-2015, per determinar si l’aparició d’internet ha provocat canvis positius o negatius en la solvència empresarial, en l’estructura financera, en els ingressos d’explotació, en el resultat de l’exercici i en la riquesa empresarial, entre d’altres. L’anàlisi s’ha realitzat a partir dels comp­tes anuals de les empreses d’aquest sec­tor: Balanç, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE) i Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN). L’estudi conclou que la situació del sector publicitari du­rant el període analitzat ha empitjorat es­pecialment en relació a la solvència a curt termini, a la capacitat de generar ingres­sos i a l’obtenció de beneficis, i s’ha man­tingut en relació al nivell d’endeutament i a la seva qualitat.

 

The emergence of the Internet has cau­sed very important changes in all sectors of economic activity. This study aims to determine the effects and consequences that the emergence of the Internet has caused on advertising agencies from an economic and financial point of view. To this end, we have carried out an economic and financial analysis of the Spanish advertising industry for the pe­riod 2008-2015 to determine whether the advent of the Internet has caused positive or negative changes in business solvency, financial structure, revenue, end-of-year results and assets, among others. The analysis was carried out based on the annual accounts of com­panies in the advertising industry, i.e the Balance Sheets, Profit and Loss Ac­counts, Cash Flow Statement (EFE) and Statement of Changes in Equity (ECPN). Our study concludes that the situation of the advertising sector during the pe­riod analyzed has worsened especially in terms of short-term solvency, the abi­lity to generate income and the acquisi­tion of profits, but has remained stable regarding the debt and quality.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-12-28

How to Cite

Viladecans Riera, C., Arimany Serrat, N., Bori Camprubí, E., & Compte Batista, A. (2018). Empreses publicitàries en període de crisi (2008-2015): anàlisi econòmica i financera. Tripodos, (43), 11–35. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/560