Creating the Brand Image of Polish Corporate Foundations

Authors

  • Mateusz Rak

Abstract

Nowadays a change in the behavior of businesses in the market can be observed, and it is a result of the adoption of mar­ket orientation. This involves companies accepting the principle that a condition for success is offering products and services that customers perceive as carriers of extraordinary value. One example of this approach is the creation and development of the concept of Corporate Social Respon­sibility, which means the recognition of the company’s strategy of achieving social ob­jectives alongside business goals. The CSR concept is also revealed by corporate philanthropy in selfless assis­tance offered to other market entities by businesses. This type of philanthropy may be pursued by corporate founda­tions established by businesses. This pa­per aims to present the way that Polish companies build their image. The author’s research constituted the basis for the process of building an image of a corporate foundation by means of a query of secondary sou­rces, i.e. reports on activities of non-governmental organizations in Poland, websites of foundations, websites of founders, and official social networking channels. The research results presen­ted in the paper are preliminary.

 

Actualment, estem assistint a un canvi en les actuacions de les empreses com a resultat d’una adaptació a la nova orientació del mercat. Això significa que les companyies accepten el principi que la condició per l’èxit és oferir productes i serveis que els consumidors perceben com a portadors d’un gran valor afegit. Com a exemple d’aquest enfoc, trobem la creació i desenvolupament del concepte de Res­ponsabilitat Social Corporativa (RSC), que significa el reconeixement de l’estratègia de la companyia en assolir objectius so­cials en paral∙lel als resultats empresarials. El concepte RSC també queda evidenciat per la filantropia corporativa d’empreses que ajuden desinteressadament altres entitats. Aquest tipus de filantropia pot ser portat a terme per fundacions corpo­ratives creades per les empreses. Aquest article estudia la forma en què les companyies poloneses construeixen la seva imatge. La recerca de l’autor constitueix la base del procés d’estructurar la imat­ge d’una fundació corporativa per mitjà de consultes alternatives a fonts secun­dàries, com poden ser els informes de les activitats d’organitzacions no governa­mentals poloneses, webs de les funda­cions i dels fundadors o els canals oficials de les xarxes de treball. Els resultats de la investigació tenen una consideració de naturalesa preliminar. ­

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Rak, M. (2015). Creating the Brand Image of Polish Corporate Foundations. Tripodos, (37), 51–62. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/271