Dimitrov, Roumen. 2021. “Successful Silences: A Practitioner’s Toolkit”. Tripodos, no. 48 (February):117-31. https://doi.org/10.51698/tripodos.2020.48p117-131.