Think Tanks and Political Influence. How Influencer Networks and the Specialization of Power Are Represented on Twitter

Authors

  • Evgeni Tchubykalo
  • Juan Luis Manfredi-Sánchez
  • Juan Antonio Sánchez-Giménez

DOI:

https://doi.org/10.51698/tripodos.2019.45p111-131

Abstract

Think tanks are institutions that posi­tion themselves ideologically close to the powers that be, connecting them with science and defending the interests of lobbyists, while still striking a balance in the common interest of society. In the new context of political communication, think tanks take advantage of emerging trends in communication strategies by embracing the dissemination capaci­ty of social media. On the assumption that these social networking sites expe­dite the task of think tanks, we will illus­trate how thinks tanks leverage their influence and impact all over the world for agenda-setting and discourse fra­ming purposes. This empirical research, which relies on data collected on Twit­ter, analyses the global influence map by searching for practice patterns that could help us to gain further insights into the relationship processes of these agents in international relations and the political context.


 


Els ‘think tanks’ i la influència política. Com es representen les xarxes d’influenciadors i l’especialització del poder a Twitter


Els think tanks són institucions que ideo­lògicament es posicionen prop del po­der, connectant-lo amb el món científic i sempre buscant l’equilibri entre els inte­ressos dels lobbyist i l’interès general de la societat. En el context de la nova co­municació política, els think tanks apro­fiten les tendències més actuals en matè­ria de comunicació i adopten estratègies de difusió en els mitjans de comunicació social. Tenint en compte que una bona estratègia a les xarxes socials facilita la seva tasca, volem exemplificar com els thinks tanks utilitzen la seva capacitat d’influència i impacte en tot el món per redissenyar les agendes polítiques con­textualitzant els seus discursos. Aquesta investigació empírica, que es basa en dades recopilades a Twitter, analitza el mapa d’influència global mitjançant la recerca de patrons de comportament que podrien ajudar-nos a obtenir més infor­mació sobre les relacions entre aquests actors de les relacions internacionals i el context polític en el qual desenvolupen la seva activitat.


 


Key words: Twitter, political influence, think tank, power, social network analysis


Paraules clau: Twitter, influència políti­ca, think tank, poder, anàlisi de xarxes socials, lobby.

Published

2021-02-06

How to Cite

Tchubykalo, E., Manfredi-Sánchez, J. L., & Sánchez-Giménez, J. A. (2021). Think Tanks and Political Influence. How Influencer Networks and the Specialization of Power Are Represented on Twitter. Tripodos, (45), 111–131. https://doi.org/10.51698/tripodos.2019.45p111-131