Pick, Play, Produce: Revisiting the Concept of Participation Through a Quantitative Study of Film Consumption Practices Amongst Youth in Flanders (Belgium)

Authors

  • Aleit Veenstra
  • Philippe Meers
  • Daniël Biltereyst

Abstract

This article proposes a framework that revisits the concept of participation through three non-mutually exclusive categories: pick, play and produce. Each category involves a different way of participating: through composing media consumption, to extending story worlds through existing materials and expanding media by creating content. In doing so, we question the emphasis on case studies that explore specific contemporary audience practices through the (online) traces left behind by audiences. These case studies are often set as exemplary for broader audience practices. Instead, we propose  an approach that builds on the practices identified in these case studies, but starts from general audiences by surveying a representative sample of 1015 high school students aged 16 to 18 in Flanders (the northern Dutch-speaking region of Belgium). Each student completed a 94-question questionnaire in the first half of 2015, designed to measure contemporary film consumption. Our analysis confirms the need to further explore participation; when researching audience practices we find different patterns in participatory practices. A vast majority of audiences picks, about half of all audiences play and only a fifth participates through producing. Furthermore, audiences take part in different practices within and across categories. In short, participation is a multi-facetted concept.

Aquest article proposa un marc que revisa el concepte de participació a través de tres categories no excloents entre si: escollir, reproduir i produir. Cada categoria implica una manera diferent de participar: des de la composició del consum de mitjans, fins als universos de narratives esteses mitjançant materials existents i l’expansió de mitjans en crear continguts. Amb això, es qüestionen els casos d’estudi que exploren pràctiques contemporànies específiques de les audiències a través dels rastres que han deixat els usuaris en línia. Aquests casos d’estudi sovint són exemples per a pràctiques d’audiències més àmplies. Per contra, en aquest article es proposa una aproximació que construeix en les pràctiques identificades d’aquests casos d’estudi, però comença per audiències generals en portar a terme una enquesta d’una mostra representativa de 1.015 estudiants de preparatòria entre les edats de 16 a 18 anys a la regió flamenca de Bèlgica (situada a la part nord del país i que parla oficialment l’holandès). Cada participant va respondre un qüestionari de 94 preguntes durant el primer semestre del 2015, dissenyat per mesurar el consum de cinema contemporani. La nostra anàlisi confirma la necessitat de continuar explorant la participació, ja que en estudiar les pràctiques d’audiències hem trobat diversos patrons en les pràctiques de participació. La majoria de les audiències tria, al voltant de la meitat de totes les audiències reprodueix i només una cinquena part hi participa a través de la producció. A més, les audiències prenen part de diverses pràctiques a dins i transversalment entre categories. En resum, la participació és un concepte multifacètic.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-06-01

How to Cite

Veenstra, A., Meers, P., & Biltereyst, D. (2017). Pick, Play, Produce: Revisiting the Concept of Participation Through a Quantitative Study of Film Consumption Practices Amongst Youth in Flanders (Belgium). Tripodos, (40), 73–90. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/450

Most read articles by the same author(s)