De la videoteca a l’arxiu digital: evolució del Departament de Documentació de Televisió de Catalunya

Authors

  • Alícia Conesa

Abstract

Televisió de Catalunya (TV3) preserves, as sole depositary, an important part of the audiovisual heritage of Catalonia: TV3 productions and broadcasts. As early as the first broadcasts in 1983, a policy of preservation and documentation of its holdings was established, and this policy has been maintained to the present time, with the necessary changes and improvements brought about by technological evolution.

In 2003, a digital production and archive system was implemented. And in late 2006, the process began of digitizing the old videotape archive, work which is still in progress. The digitization of the TV3 archive fulfils a dual purpose, which breaks down the dichotomy between preservation and use: to ensure the preservation of the images with the best possible quality and to facilitate easy and permanent access to them. The digitization of archiving and production processes has also involved major changes in Documentation Department methodology, both in terms of workflow and cataloguing process, although the mission and objectives of the archive remain the same.

Key words: audiovisual archives, cultural heritage, television archives, digitization, digital files, MAM systems, preservation, metadata creation, access, archive dissemination.

 

 

Televisió de Catalunya (TV3) preserva, com a dipositari únic, una part del patrimoni audiovisual de Catalunya, la producció i les emissions de TV3. Ja des de les primeres emissions, l’any 1983, es va establir una política de preservació i documentació dels seus fons, que s’ha mantingut, amb les adaptacions necessàries i les millores que han aportat els canvis tecnològics, fins avui.

L’any 2003 es va implementar a TV3 el procés de producció i arxiu digital. Al final del 2006 es va iniciar el procés de digitalització del fons de l’arxiu en cintes per incorporar-lo a l’arxiu digital, que és un projecte en què es continua avançant. La digitalització del fons de l’arxiu de TV3 compleix un doble objectiu, que permet trencar la dicotomia entre preservació i ús: assegurar la preservació de les imatges amb la millor qualitat possible i facilitar-hi un accés fàcil i permanent. La digitalització dels processos de producció i arxivament també han implicat canvis importants en la metodologia i els circuits del Departament de Documentació i la tasca dels documentalistes, tot i que la missió i els objectius de la gestió de l’arxiu segueixen sent els mateixos.

Paraules clau: arxius audiovisuals, patrimoni cultural, arxius de televisió, digitalització, arxius digitals, sistemes MAM, preservació de fons audiovisuals, creació de metadades, accés, difusió de l’arxiu.


Published

2021-02-05

How to Cite

Conesa, A. (2021). De la videoteca a l’arxiu digital: evolució del Departament de Documentació de Televisió de Catalunya. Tripodos, (31), 99–108. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/40