Social Media Use, Social Capital, and Political Participation among Nigerian University Students

Authors

  • Lambe Kayode Mustapha
  • Victor Olanrewaju Gbonegun
  • Maryam Lasisi Mustapha

Abstract

The arrival of social media, dubbed Web 2.0, has reconfigured the media and political landscape as well as media-po­litics relations in a way that is supplying the citizens with more powers. By limi­ting the gate-keeping of information common to the mainstream media, the social media generally offer platforms for stimulating mass participation through their information dissemination and networking power. While pundits and prognosticators are of the view that so­cial media platforms stimulate as well as attenuate youths’ community and political participation, findings remai­ned inconclusive and are mostly skewed towards the examination of events in developed democracies. To offer a deve­loping country perspective on the nexus between social media and political en­gagement among the youths, this study examined the democratising prowess of social media on Nigerian youths’ com­munity participation and political par­ticipation. Situated within the social capital theoretical paradigm, represen­tative samples of youths were drawn from two universities in Ilorin, Kwara State, Nigeria. The results showed that social media enhance the social capital and political participation of the youths, particularly during the period of natio­nal elections.

 

 

 

 

L’aparició dels mitjans de comunicació social, coneguts com Web 2.0, ha re­configurat el panorama i la relació entre els mitjans de comunicació i la política, en el sentit que els poders dels ciutadans en surten reforçats. En limitar la porta d’accés al control d’una informació que resultava habitual per als mitjans de co­municació, ara els mitjans de comuni­cació social, amb el poder de les xarxes, ofereixen una plataforma que estimula la participació massiva a través de la difusió de la seva informació. Mentre els analistes i vaticinadors opinen que aquesta plataforma tant pot incitar com retreure els joves cap a la partici­pació ciutadana i política, les primeres recerques tendeixen a decantar-se cap a l’evidència del que està succeint a les democràcies desenvolupades. Per tal d’oferir l’exemple del nexe entre els mitjans de comunicació social i el com­promís polític dels joves en un país en vies de desenvolupament, aquest estudi ha examinat la capacitat democratit­zadora dels mitjans socials envers els joves nigerians i la seva implicació cívi­ca i política. En el marc del paradigma teòric del capital social, es van estudiar mostres representatives d’estudiants de dues universitats d’Ilorin, a l’Estat de Kwara, Nigèria. Els resultats van mos­trar que els mitjans socials activen tant el capital social com la participació polí­tica dels joves, particularment en perío­de d’eleccions.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Kayode Mustapha, L., Olanrewaju Gbonegun, V., & Lasisi Mustapha, M. (2016). Social Media Use, Social Capital, and Political Participation among Nigerian University Students. Tripodos, (39), 127–143. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/384