Ukrainian NGOs as Opinion Makers: How Media Organizations Communicate about Progress in New Democracy with Western Donors

Authors

  • Katerina Tsetsura

Abstract

In the last 20 years, multiple media NGOs in Ukraine have been actively protecting the freedom of speech in the country with help of many Western do­nors who supported the development of its independent media system. Through systematic funding efforts and multi­ple programs, Western donors helped to inspire, encourage, and instill values, qualities, and attributes of the indepen­dent media among Ukrainian journalists. Western donors funded the establishment of new independent media outlets and media-related organizations in Ukraine to support freedom of speech in the country and to establish a solid network of media NGOs to monitor, report, and publicly an­nounce any freedom of speech violations. This study investigates whether media or media NGOs in Ukraine became the most effective opinion makers in con­vincing Western donors to support them throughout the years. This study reports the results of the 38 interviews with re­presentatives of Western donors and local media NGOs. The results demonstrated that Western donor support has been influential in the establishment and the development of the vast majority of me­dia monitoring organizations, media and journalist training organizations, media NGOs and, to a lesser extent, actual independent media outlets in Ukraine. Based on the results of this study, the pa­per demonstrates that the media NGOs in Ukraine were actual opinion makers in regard to the status of freedom of speech in Ukraine, not the media outlets. The study discusses challenges and opportu­nities that Ukrainian media NGOs face as they continue to grow their presence in Ukraine. The study discusses which strate­gies of these NGOs as opinion makers are perceived as most sustainable and most effective by the Western donors. The pa­per concludes with practical implications and recommendations to media-related NGOs that operate in Ukraine, as well as other young democracies and countries in transition.

 

 

 

En els últims vint anys, molts canals d’informació de les ONG a Ucraïna han actuat activament protegint la lli­bertat d’expressió amb l’ajut de molts col∙laboradors econòmics que han afa­vorit el desenvolupament del seu sis­tema de difusió informativa. Per mitjà d’esforços constants financers i molts programes d’ajut, els donants occiden­tals han permès inspirar, encoratjar i transmetre valors i atributs caracterís­tics dels mitjans independents entre els periodistes ucraïnesos. Els donants oc­cidentals han finançat l’establiment de nous canals de comunicació i mitjans propis d’organitzacions ucraïneses per tal de consolidar la llibertat d’expressió al país i establir una sòlida xarxa infor­mativa de les ONG que pugui vigilar i publicar qualsevol violació de les lliber­tats d’expressió. Aquest estudi presenta els resultats de 38 enquestes amb re­presentants dels donants occidentals i dels mitjans de les ONG locals. Els resul­tats demostren que els col∙laboradors fi­nancers han influït en la consolidació i el desenvolupament de la gran majoria dels mitjans d’organitzacions amb su­pervisió, dels mitjans d’organitzacions amb formació de periodistes, dels mit­jans de les ONG i, amb menor influèn­cia, en els canals informatius indepen­dents d’Ucraïna. Els resultats de l’estudi constaten que els mitjans de les ONG a Ucraïna són formadors d’opinió res­pecte al manteniment de la llibertat d’expressió, no quant a informació pe­riodística. L’estudi també tracta sobre reptes i oportunitats que tenen els mi­tjans de les ONG a causa d’un creixe­ment continuat al país. A més a més, analitza quines estratègies d’aquestes ONG, com a formadores d’opinió, es perceben com a més sostenibles i més efectives per part dels donants occiden­tals. L’article acaba amb implicacions pràctiques i recomanacions als mitjans de les ONG que operen a Ucraïna, ex­tensives a altres incipients joves demo­cràcies.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Tsetsura, K. (2015). Ukrainian NGOs as Opinion Makers: How Media Organizations Communicate about Progress in New Democracy with Western Donors. Tripodos, (37), 91–110. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/274