Social Responsibility of Organizations and Temporary Workers. Manifestations and Dilemmas

Authors

  • Izabela Bednarska-Wnuk

Abstract

Nowadays, the popularity of issues rela­ting to social responsibility and business ethics that permeate all spheres of an organization, making it responsible for all of its subsystems, is increasing. Hu­man resources, which is required to be flexible, or, in other words, willing and able to change, seems to be a particu­larly important issue. The manifestation of flexibility is, therefore, a response to the transformations made in the area of organization, especially in the context of a flexible labor market. In this situation, the emergence of a new category of em­ployee in the organization, namely tem­porary workers, whose share in the total structure of the workforce is increasingly dominant, forces people to reflect on as­pects of corporate social responsibility. On the one hand, the organization must be responsible for the development of appropriate and safe working conditions, and it must observe high standards and ethical norms as well as promote desi­rable social patterns. The organization wanting to create a responsible organi­zational environment should take into account the interests of all its stakehol­ders and be responsible for its resources, including human resources. On the other hand, there are the dilemmas of whether it is possible to create a responsible and friendly environment for all employees, regardless of the form of employment, and whether temporary workers exhibit similar organizational values to perma­nent workers, especially in the context of transactional psychological contract. The purpose of the article is the reflection on the organization as a unit responsible for shaping the social subsystem, inclu­ding answering the question regarding the possibility of being responsible for all categories of workers to the same extent as well as discovering whether tempo­rary workers exhibit organizational va­lues similar to those of permanent staff based on theoretical considerations of the example of Poland.

 

Continua creixent la repercussió de te­mes relacionats amb la responsabilitat social i ètica empresarial, que incumbeix totes les esferes de l’organització i la fan responsable de tots els subsistemes. Els recursos humans vénen a ser la pedra angular davant el desitjat concepte de flexibilitat com a motor de canvi. En con­seqüència, la manifestació de flexibilitat representa una resposta a les transfor­macions pròpies de l’àrea d’organització, especialment en el context de la flexibilit­zació del mercat laboral. En aquest punt, l’aparició dels treballadors temporals, com a nova categoria dintre les organit­zacions, i amb una creixent participació numèrica en l’estructura de la força de treball, obliga a ser reflectida en aspectes de la responsabilitat social corporativa. D’una banda, l’organització ha de fer-ser responsable del desenvolupament d’unes condicions de treball adequades i segures, observant alts estàndards ètics i promovent patrons socials conve­nients. L’organització que vulgui crear un entorn organitzatiu responsable ha de tenir en compte a tots els agents im­plicats i responsabilitzar-se de tots els recursos, incloent-hi els humans. D’altra banda, es presenta un dilema sobre si és possible crear un entorn responsable i amigable per a tots els treballadors, sense tenir en compte la forma de tre­ball. També sobre si els treballadors temporals representen tenir uns valors d’organització similars als treballadors fixos, especialment en el context psicolò­gic del seu contracte. L’objectiu d’aquest article és reflectir un model organitzatiu unitari per tal d’adaptar-se al subsiste­ma laboral, i respondre així a la neces­sitat d’una responsabilitat igualitària en totes les categories de treballadors. Finalment, exposa, des d’un punt de vis­ta general, si els treballadors temporals ocupen valors organitzatius similars als fixos, basant-se en les consideracions teòriques de l’exemple de Polònia.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Bednarska-Wnuk, I. (2015). Social Responsibility of Organizations and Temporary Workers. Manifestations and Dilemmas. Tripodos, (37), 63–72. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/272