The Effect of Moral Philosophy on Individual Intentions toward Socially Responsible Tourism Firms

Authors

  • Fatih Koc
  • Umit Alniacik
  • M. Emin Akkilic
  • Ilbey Varol

Abstract

Today, firms’ responsibility towards so­ciety exceeds the boundaries of “pro­viding goods and services to meet the needs of the society” and “obtaining a reasonable profit for the shareholders”. Firms have further responsibilities to employees, customers, society and the natural environment. Carrying out these “social responsibilities” affects the firms’ image and reputation in the eyes of their various stakeholders. However, various audiences interpret the socially responsible actions of the firms in dif­ferent ways. One important factor that may cause this diversity is the moral philosophies of individuals, which is a concept used to determine different perspectives in ethical judgment. Per­sonal moral philosophy is a key concept in understanding individual behaviour in various contexts, including consump­tion and employment. According to Forsyth (1980), individuals’ variations in their approach to moral judgments can be examined in two main dimen­sions, namely idealism and relativism. This study examines the impact of the personal moral philosophies of young individuals on their intentions to pur­chase services from, apply for jobs with and make investments in tourism com­panies that exercise socially responsible behavior. With this aim, a field study was conducted on 622 college students studying tourism and hospitality management at a state university in Turkey. A self-administered questionnaire was used as the data collection tool. The questionnaire had an excerpt describ­ing the socially responsible activities of a tourism firm and questions to capture the respondents’ willingness to pur­chase services from, apply for jobs with and invest in the described firm. Further questions were asked to identify the de­mographic characteristics and personal moral philosophies of the respondents. Regression analyses revealed that respondents’ intentions to purchase ser­vices from the firm were positively af­fected by idealism, while they were negatively affected by relativism. Inten­tions to apply for a job with and invest in the company were positively affected by both dimensions of moral philoso­phy. Theoretical and managerial impli­cations of these findings are discussed.

 

Actualment, la responsabilitat de les empreses enfront de la societat va més enllà de “proporcionar béns i serveis per satisfer les necessitats“ i “aconseguir uns guanys suficients per als accionis­tes”. És un fet que les empreses tenen altres responsabilitats davant els em­pleats, els clients, el seu entorn pròxim i la societat en general. Complir amb elles degudament consolida la imatge i la reputació de les empreses interna­ment i externament. Amb tot, no hi ha una visió homogènia en la interpreta­ció sobre les accions de responsabilitat social. Un factor causant d’aquesta di­versitat d’opinions és la filosofia moral o ètica dels individus, un concepte que predetermina les diferents perspectives en el judici valoratiu. L’ètica personal és un concepte clau en la comprensió del comportament individual en diferents contexts, incloent-hi consum i ocupa­ció. D’acord amb autors com Forsyth, O’Booyle i McDaniel (1980), les variacions individuals en l’aproximació als judicis morals poden ser examinades en dues dimensions fonamentals: l’idealis­me i el relativisme. Aquest estudi desco­breix l’impacte de la filosofia moral en persones joves respecte a les seves in­tencions de contractar serveis, sol∙licitar feines i també realitzar inversions en companyies del sector turístic en el vessant del comportament de respon­sabilitat social. Amb aquest objectiu, es presenta un estudi de camp a partir de 622 estudiants de turisme i gestió en hostaleria realitzat en una univer­sitat estatal a Turquia. Un qüestionari en profunditat és l’eina per reunir les dades, afegint-hi un apartat on es des­criuen les activitats en l’àmbit de res­ponsabilitat social d’una companyia de turisme. També s’hi inclouen preguntes per tal d’identificar les característiques demogràfiques i la filosofia moral de tots els participants. L’estudi revela que les intencions de contractar serveis amb l’esmentada companyia estan lligades en positiu a l’idealisme i negativament al relativisme. Respecte a les intencions per sol∙licitar una feina o invertir en la firma es produeix una vinculació positiva en ambdues dimensions de la filosofia moral. A partir d’aquests re­sultats es planteja un debat sobre les seves repercussions en el terreny teòric i empresarial.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Koc, F., Alniacik, U., Akkilic, M. E., & Varol, I. (2015). The Effect of Moral Philosophy on Individual Intentions toward Socially Responsible Tourism Firms. Tripodos, (37), 35–49. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/270