In the Club but out of the Game. Evaluation of Ghana Club 100 CSR Communication

Authors

  • Mavis Amo-Mensah
  • Ralph Tench

Abstract

This exploratory study aims to provide an understanding of the CSR communica­tion landscape in the Ghanaian context. Particularly, the paper examines the ex­tent and type of CSR activities the top 100 companies in Ghana (The Ghana Club 100) communicate on their websites. The central question is, are these com­panies communicating CSR effectively or falling behind international standards? Design/Methodology/Approach - Con­tent analysis procedures drawn from the extant literature are used to evaluate the CSR-related information on the websites of companies of the GC100. The results show that there is a general awareness of CSR communication in the GC100. How­ever the extent of CSR communication is low since information on corporate web­sites appeared limited. Furthermore, CSR activities on the websites of the GC100 are largely limited to philanthropy, an in­dication of how these companies perceiveor define CSR. Again, companies in the GC100 are yet to embrace environmen­tal and ethical issues in their online CSR communication as these two represented the least discussed themes. This research represents the first comprehensive inves­tigation of CSR communication practices in the Ghanaian context. Its significance is to shed some initial insights to pro­vide a strong base for CSR communica­tion research in Ghana. Understanding how specific countries approach CSR communication will have several useful implications for practitioners, regulators and academics by way of opening up discussions for more effective CSR com­munication practices in an increasingly globalized and interconnected world.

Aquest estudi exploratori pretén propor­cionar una visió general de la comuni­cació RSC en el context ghanès. L’article examina en particular l’abast i la tipo­logia de les activitats RSC que les 100 companyies top a Ghana (el Club dels 100) comuniquen a les seves webs. La qüestió és la següent: aquestes com­panyies porten a la pràctica una co­municació apropiada o bé resten per darrere dels estàndards internacionals? Per avaluar la informació relativa a las webs d’aquestes companyies, s’han fet servir els procediments d’anàlisi de contingut de la metodologia existent. Els resultats conclouen la realitat d’una consciència RSC en la seva comuni­cació. Però, d’altra banda, l’abast de la comunicació resulta feble perquè la informació a les webs corporatives és més aviat reduïda. A més a més, les ac­tivitats de RSC a les webs del GC100 es limiten en gran mesura a la filantropia, un indicador de com les empreses en­tenen i defineixen la seva RSC. Un cop més, veiem com les companyies líders en el GC100 són deficitàries en qües­tions mediambientals i ètiques quant a la seva comunicació RSC en línia. L’article representa la primera investi­gació exhaustiva de comunicació RSC en el context ghanès, la qual permet establir sòlides bases de recerca en la comunicació RSC a Ghana. En defini­tiva, en un món cada vegada més inter­connectat, la comprensió de la realitat de països concrets resulta molt útil per a professionals, reguladors i estudiosos, com a forma d’obrir debats per desenvolupar una pràctica millor de la Responsabilitat Social de les Empreses.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Amo-Mensah, M., & Tench, R. (2015). In the Club but out of the Game. Evaluation of Ghana Club 100 CSR Communication. Tripodos, (37), 13–34. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/269