Tell Me the Screen You Use, and I Will Tell You the Content You Watch: The Case of Spanish Internet Users

Authors

  • Patricia Diego González
  • Cristina Etayo Pérez
  • Enrique Guerrero

Abstract

In recent years, the number and range of screens used to watch audiovisual con­tents has risen, from the traditional te­levision set to Internet-enabled devices. This fact has profoundly changed au­diovisual consumption habits in Spain. Firstly, viewing-times have increased across every platform. For example, in the case of conventional television, the average Spanish person watches four hours per day. Secondly, at the same time, younger audiences in particular are increasingly likely to use Internet-enabled screens.The aim of this article is to analyze which screens are preferred by Spanish Internet users, as well as their reasons for doing so when watching different types of TV contents online, such as fic­tion series, entertainment shows, films, news and sports. In order to carry out this research, the following screens have been taken into account: smart TV, mo­bile phones, tablets, computers and vi­deo consoles. Of the main findings, two in particular may be highlighted in advance: almost half of Internet users watch TV online, and the most frequently used device to do so is the computer —including laptops and netbooks—. A further clear conclu­sion is that users choose different pro­gram genres depending on the screen.The results of this study, based on an original survey carried out online, may prove especially significant in order to discover new consumption habits of the Spanish population on the Internet.

En els últims anys s’ha multiplicat el nombre de pantalles disponibles per veure continguts audiovisuals. Les llars han passat de tenir un o més televisors a comptar amb una àmplia varietat de dispositius connectats a internet. Aquest fet ha transformat profundament els hà­bits de consum audiovisual a Espanya. Així, per exemple, el temps de visionat s’ha incrementat en totes les pantalles, inclosa la televisió convencional, amb una mitjana de quatre hores al dia. El públic jove sobresurt com el perfil que consumeix cada vegada més continguts en pantalles connectades a internet.L’objectiu d’aquest article és analitzar quins dispositius prefereix l’audiència per veure els diferents tipus de con­tinguts —series de ficció, programes d’entreteniment, pel·lícules, notícies i esports—, així com les raons d’aquesta elecció. Per a això, hem tingut en compte els suports següents: televisió intel·ligent, telèfon mòbil, tauleta, ordi­nador i videoconsola.Entre les conclusions principals destaca que gairebé la meitat dels internautes espanyols veu la televisió a internet, so­bretot per mitjà de l’ordinador. Això no obstant, les dades corroboren que els usuaris trien una pantalla o una altra en funció del tipus de contingut.Els resultats d’aquest estudi, basat en una enquesta pròpia, són especial­ment rellevants per conèixer els nous hàbits de consum audiovisual de la so­cietat espanyola a internet.

Published

2014-12-01

How to Cite

Diego González, P., Etayo Pérez, C., & Guerrero, E. (2014). Tell Me the Screen You Use, and I Will Tell You the Content You Watch: The Case of Spanish Internet Users. Tripodos, (35), 157–177. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/198