Mapping User Experience of Internet Television and Video: A Study of Unidirectionality and Interactivity

Authors

  • José Borja Arjona Martín
  • María Luisa García Guardia
  • Juan Salvador Victoria Mas

Abstract

This paper presents a quantitative analysis of a sample of six hundred au­diovisual initiatives targeting the web as a distribution platform.The main purpose of this study involves using our sample to establish what we call unidirectional and interactive di­mensions, based on the description of several indicators that will determine the nature of the services implemented and applications used in all the items analysed. These dimensions will be compared with two variables in order to analyse, firstly, the content lines, and secondly, whether or not the items re­present the extension of conventional communication media (unidirectionali­ty) on the web. The resulting data will show and specify the main differences between the dimensions of unidirectio­nality and interactivity with regard to the variables mentioned above. The findings here show that software de­velopment capacity informs the coexis­tence between conventional mass me­dia functions and new participation options, but the results obtained lead us to conclude that interactivity is not considered the most representative quality of our study sample.

En aquest article es presenta un estudi quantitatiu sobre una mostra de sis-centes iniciatives audiovisuals destina­des al web com a plataforma de difusió. L’objectiu principal de l’estudi consis­teix a establir en la nostra mostra el que anomenem dimensions unidirec­cionals i interactives, basant-nos en la definició d’una sèrie d’indicadors de funcionalitat que marcaran la natu­ralesa dels serveis i aplicacions imple­mentats en els casos d’anàlisi. Aques­tes dimensions són contrastades amb dues variables que determinaran, en primer lloc, si el cas d’estudi represen­ta l’extensió a la web d’un mitjà de comunicació convencional i, en segon lloc, les línies de contingut. Les dades resultants precisaran les diferències entre les dimensions unidireccionalitat i interactivitat respecte de les variables esmentades prèviament. Els re­sultats obtinguts mostren com la línia de desenvolupament del programari permet la coexistència de funciona­litats pròpies dels mitjans de masses (convencionals) i de noves opcions de participació. Si bé, en la determinació final de l’experiència d’usuari, “social” representa la paraula clau.

Published

2014-12-01

How to Cite

Arjona Martín, J. B., García Guardia, M. L., & Victoria Mas, J. S. (2014). Mapping User Experience of Internet Television and Video: A Study of Unidirectionality and Interactivity. Tripodos, (35), 117–136. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/196