From Watchdog to Watched Dog: Oversight and Pressures between Journalists and Politicians in the Context of Mediatization

Authors

  • Andreu Casero-Ripollés
  • Jéssica Izquierdo-Castillo
  • Hugo Doménech-Fabregat

Abstract

Political control is one of the central and conditioning aspects of the relationship between journalists and politicians. Through the perceptions of journalists and politicians, this article analyzes the validity, characteristics, and functioning of one of the principal mechanisms of political control: the journalistic oversight of politics, which is linked to the watchdog theory and political pressures on the media. In addition, the degree of mediatization of politics is measured with regard to media autonomy. The methodology is based on in-depth interviews of 45 participants in Spain. The results indicate the pre-eminence of political pressures that are principally exercised via indirect means (i.e., communications offices and media enterprises). The latter are a vehicle for channeling political control, which reveals the weight of the factors associated with political economy in the relationship between journalists and politicians. Finally, the low incidence of journalistic oversight of politics reveals a reduced level of mediatization in Spain.

El control polític és un dels aspectes centrals que condicionen les relacions entre els periodistes i els polítics. A través de les percepcions dels periodistes i els polítics, aquest article analitza la validesa, les característiques i el funcionament d’un dels principals mecanismes del control polític: la vigilància del periodisme sobre la política, relacionada amb la teoria del gos guardià i les pressions polítiques que pateix l’autonomia dels mitjans de comunicació. La metodologia es basa en quaranta-cinc entrevistes en profunditat fetes a Espanya. Els resultats indiquen la preeminència de les pressions polítiques que bàsicament són exercides a través de mitjans indirectes (des dels gabinets de comunicació i els grups de comunicació); aquests últims representen el vehicle per reconduir el control polític, el qual descobreix el pes dels factors de l’economia política en la relació existent entre els polítics i els periodistes. Per acabar, la baixa incidència de la vigilància periodística sobre la política evidencia que a Espanya el nivell de mediatització és baix.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Casero-Ripollés, A., Izquierdo-Castillo, J., & Doménech-Fabregat, H. (2014). From Watchdog to Watched Dog: Oversight and Pressures between Journalists and Politicians in the Context of Mediatization. Tripodos, 1(34), 23–40. Retrieved from https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/164